PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje fyzických osob, zejména zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“), jsou zpracovávány při činnosti společnosti SIMPLICITY AGENCY s.r.o., IČO: 09726802, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341270 (dále jen „Správce“).

Tato Pravidla stanovují druhy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, když využíváte našich služeb nebo s námi uzavíráte jinou smlouvu, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat. Tímto Vás tedy níže informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na základě výše uvedeného je Správce oprávněn předat osobní údaje Subjektu údajů následujícím kategoriím subjektů:

 • dodavatelé Správce,
 • zaměstnanci Správce,
 • osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci (např. Poskytovatelé, právních, účetních,
  marketingových a reklamních služeb),
 • finanční instituce a pojišťovny,
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností Správce stanovených příslušnými právními
  předpisy.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje Subjektu údajů:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů
  (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa
  provozovny, doručovací adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (např.
  kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, platební informace či informace o kreditní kartě, historie
  objednávek),
 • obrázky, fotografie a videa,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze
  strany Subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití
  osobních údajů za účelem propagace a podobně),
 • osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání cookies ze
  strany Subjektu údajů,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce
zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely:

a) plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na
základě
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady),
c) určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR,
d) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence
oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu,
e) další marketingové účely Správce spojené snabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů,
telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů;
kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových
poukazů, dárků, apod. a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy
  (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat – v nezbytném
  rozsahu k účelu dle písm. b), c), d) a/nebo e) výše,
 • k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní
  povinnosti Správce,
 • k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku
  následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka
  za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze
  smlouvy,
 • v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva
  či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému Subjektu údajů, neskončí doba zpracování
  osobních údajů k účelu podle písm. c) výše před skončením takového řízení,
 • k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje zpracovávány do
  doby, než Subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,
 • k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na niž Subjekt údajů
  udělil Správci souhlas dle samostatně odsouhlaseného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  Subjekt údajů v tomto případě bere na vědomí, že před uplynutím této doby ho může Správce
  kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.
 • Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování výše budou
  příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným
  způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či
  anonymizovány.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude.

Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí (tj. zemí mimo EU a EHP).

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ DLE GDPR

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce:

 • přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
 • opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),
 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na
  adresu nebo email Správce info@azfirma.cz.

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e- mailu na kontaktní údaje Správce: Na Folimance 2155/15 Praha 2,Vinohrady, 120 00, info@azfirma.cz.

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Subjektu údajů obrátit se přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

ZÁVĚR

Tato Pravidla Správce se použijí ve vztahu k Subjektům údajů za předpokladu, že nebude mezi třetí osobou a Správcem ujednáno jinak. Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit tato pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na webových stránkách www.azfirma.cz.

Scroll to Top